Ogólne warunki uczestnictwa

Definicje

 1. Organizator SzkoleniaMarcin Kunert z siedzibą przy ul. Małopanewska 24a/1, 54-212 Wrocław. NIP 7551864355
 2. Osoba Zgłaszająca – osoba wymieniona w Umowie-Zgłoszeniu
 3. Instytucja Finansująca – instytucja, która odpowiedzialna jest za finansowanie szkolenia dla Osoby Zgłaszającej
 4. Umowa-Zgłoszenie – dokument regulujący warunki współpracy między Organizatorem Szkolenia oraz Osobą Zgłaszającą

§1. Zgłoszenie

 1. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Organizatora Szkolenia rozumie się przez przesłanie zgłoszenia korzystając z formularza na stronie https://bootcamp.javastart.pl
 2. Organizator szkolenia przesyła do Osoby Zgłaszającej indywidualny link do strony zawierającej Umowę-Zgłoszenie. W razie potrzeby Organizator szkolenia kontaktuje się z Osobą Zgłaszającą w celu uzyskania danych niezbędnych do sporządzenia Umowy-Zgłoszenia.
 3. Osoba Zgłaszająca winna zapoznać się z i podpisać Umowę-Zgłoszenie na zajęcia. Podpis odbywa się poprzez zaakceptowanie Umowy-Zgłoszenia na stronie internetowej.
  1. W przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, Umowa-Zgłoszenie musi być przez osobę, która zamierza wziąć udział w zajęciach (bądź opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich).
  2. W przypadku pozostałych podmiotów Umowa-Zgłoszenie musi być podpisana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu firmy zgłaszającej.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja Umowy-Zgłoszenia wraz z akceptacją "Ogólnych warunków uczestnictwa” o ile Organizator Szkolenia nie zaznaczył inaczej
 5. Akceptacja Umowy-Zgłoszenia potwierdza akceptację "Ogólnych warunków uczestnictwa" w tym przyjęcie warunków organizacyjnych i finansowych realizacji usługi oraz upoważnia Organizatora Szkolenia do wystawienia faktury VAT.
 6. Po akceptacji Umowy-Zgłoszenia przez Osobę Zgłaszającą, Organizator Szkolenia prześle do Osoby Zgłaszającej za pośrednictwem poczty e-mail informacje o możliwych sposobach płatności i możliwości wpłacenia zadatku, który staje się gwarancją uczestnictwa w szkoleniu.
 7. W przypadku braku opłacenia wskazanej kwoty na Umowie-Zgłoszeniu we wskazanym terminie Osoba Zgłaszająca zostanie wypisana ze szkolenia.
 8. Przed rozpoczęciem zajęć Osoba Zgłaszająca otrzyma pocztą elektroniczną lub telefonicznie potwierdzenie realizacji zajęć w umówionym terminie.

§2. Warunki płatności

 1. Należność za uczestnictwo w zajęciach powinna być uregulowana na podstawie niniejszych Ogólnych warunków uczestnictwa. Kwota, terminy oraz dane płatności znajdują się na Umowie-Zgłoszeniu przesłanej do Osoby Zgłaszającej przez Organizatora Szkolenia.
 2. W przypadku finansowania ze środków własnych ogólne warunki płatności są następujące:
  1. Osoby fizyczne zobowiązane są do opłacenia szkolenia w terminie wskazanym na Umowie-Zgłoszeniu. W zależności od daty rozpoczęcia szkolenia płatność może zostać podzielona na dwie części: zadatek oraz pozostałą część płatności. O ile nie ustalono inaczej z Organizatorem Szkolenia, obowiązują terminy płatności zadatku oraz pozostałej kwoty wskazane na Umowie-Zgłoszeniu.
  2. Pozostałe podmioty zobowiązane są do wniesienia opłaty w kwocie 100% ceny zajęć, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora Szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia. Opłaty należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT
 3. W przypadku korzystania przez uczestnika z finansowania przez Instytucję Finansującą warunki płatności są następujące. Osoba Zgłaszająca zobowiązana jest do opłacenia szkolenia z własnych środków zgodnie z §2.2. Po otrzymaniu przez Organizatora Szkolenia środków od Instytucji Finansującej Organizator Szkolenia zwróci środki wpłacone przez Osobę Zgłaszającą na ten sam numer rachunku, z którego wpłynęły.
 4. W przypadku, gdy zajęcia organizowane przez Organizatora Szkolenia nie odbędą się w zaplanowanym terminie lub w przypadku braku miejsc w danym terminie, kwoty wpłacone na poczet zajęć, określone w powyższym punkcie 2. Organizator Szkolenia zaliczy na poczet udziału w innych zajęciach organizowanych przez Organizatora Szkolenia, ustalonych z Osobą Zgłaszającą lub na wniosek Osoby Zgłaszającej Organizator Szkolenia zwróci 100% wpłaconej kwoty na wskazany przez Osobę Zgłaszającą rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji zwrotu pieniędzy od Osoby Zgłaszającej.

§3. Rezygnacja

 1. Po przesłaniu Umowy-Zgłoszenia Osoba Zgłaszająca może zrezygnować z uczestnictwa w wybranych zajęciach zgodnie z następującymi warunkami:
  1. W przypadku rezygnacji w czasie nie krótszym niż 30 dni przed pierwszym dniem zajęć wynikającym z terminarza zawartego w Umowie-Zgłoszeniu Osobie Zgłaszającej zostanie zwrócone 100% wpłaconych środków.
  2. W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 30 dni i jednocześnie dłuższym niż 15 dni przed pierwszym dniem zajęć wynikającym z terminarza zawartego w Umowie-Zgłoszeniu Osobie Zgłaszającej zostanie zwrócona wpłacona kwota pomniejszona o wysokość zadatku.
  3. W przypadku okresu krótszego niż 15 dni przed pierwszym dniem zajęć wynikającym z terminarza zawartego w Umowie-Zgłoszeniu Organizator Szkolenia nie przewiduje możliwości rezygnacji z uczestnictwa w wybranych zajęciach.
  4. Na wniosek Osoby Zgłaszającej Organizator Szkolenia zwróci wpłaconą kwotę wynikającą z punktu 1. na wskazany przez Osobę Zgłaszającą rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji zwrotu pieniędzy od Osoby Zgłaszającej.
 2. W przypadku nieobecności Osoby Zgłaszającej na którychkolwiek zajęciach w ramach szkolenia Organizator Szkolenia zalicza kwotę wpłaconą przez Osobę Zgłaszającą tytułem opłaty manipulacyjnej, a Osobie Zgłaszającej nie przysługuje z tego tytułu prawo uczestniczenia w innych zajęciach prowadzonych przez Organizatora Szkolenia, ani też prawo żądania zwrotu wpłaconej kwoty. W przypadku nieobecności na zajęciach Organizator Szkolenia wraz z Osobą Zgłaszającą mogą ustalić inną formę edukacji, która pozwoli nadrobić zaległy materiał szkolenia.
 3. W przypadku, gdy zajęcia nie mogą odbyć się z powodów organizacyjnych lub technicznych w siedzibie Organizatora Szkolenia, Organizator Szkolenia zobowiązany jest do ustalenia dogodnego dla Osoby Zgłaszającej alternatywnego terminu zajęć lub zwrócenia proporcjonalnej części kosztów zajęć obliczanego według wzoru (liczba utraconych godzin zajęć / całkowita liczba godzin szkolenia) * cena zajęć.

§4. Uwagi organizacyjne

 1. Organizator Szkolenia może odwołać szkolenie lub odmówić jego przeprowadzenia, w szczególności, gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania zajęć Organizator Szkolenia poinformuje Osoby Zgłaszające w najkrótszym możliwym terminie.
 2. Organizator Szkolenia zastrzega możliwość zmiany terminu poszczególnych zajęć w ramach szkolenia po jego ustaleniu ze wszystkimi uczestnikami szkolenia.
 3. Podpisując Umowę-Zgłoszenie Osoba Zgłaszająca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w Umowie-Zgłoszeniu danych osobowych przez Organizatora Szkolenia zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26.06.2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z pózn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją usługi. W przypadku wskazania na Umowie-Zgłoszeniu danych osobowych uczestników zajęć innych niż Osoba Zgłaszająca, Osoba Zgłaszająca zobowiązuje się do uzyskania zgody tych uczestników na umieszczenie i przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora Szkolenia w zakresie wskazanym powyżej.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją szkoleń wskazanych w Umowie-Zgłoszeniu w przypadku Osób Zgłaszających niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa polskiego rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora Szkolenia.