Ogólne warunki uczestnictwa

Definicje

 1. Organizator SzkoleniaSławomir Ludwiczak Consulting z siedzibą przy ul. Nyska 62e/19, 50-505 Wrocław. NIP PL8992755325
 2. Osoba Zgłaszająca – osoba wymieniona w Umowie-Zgłoszeniu
 3. Umowa-Zgłoszenie – dokument regulujący warunki współpracy między Organizatorem Szkolenia oraz Osobą Zgłaszającą
 4. Uczestnik Szkolenia – Osoba Zgłaszająca, która opłaciła i wystartowała szkolenie
 5. Instytucja Finansująca – instytucja, która odpowiedzialna jest za finansowanie szkolenia dla Osoby Zgłaszającej

§1. Zgłoszenie

 1. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Organizatora Szkolenia rozumie się przez przesłanie zgłoszenia korzystając z formularza na stronie https://bootcamp.javastart.pl
 2. Organizator szkolenia przesyła do Osoby Zgłaszającej indywidualny link do strony zawierającej Umowę-Zgłoszenie. W razie potrzeby Organizator szkolenia kontaktuje się z Osobą Zgłaszającą w celu uzyskania danych niezbędnych do sporządzenia Umowy-Zgłoszenia.
 3. Osoba Zgłaszająca winna zapoznać się z i podpisać Umowę-Zgłoszenie. Podpis odbywa się poprzez zaakceptowanie Umowy-Zgłoszenia na stronie internetowej.
  1. W przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, Umowa-Zgłoszenie musi być przez osobę, która zamierza wziąć udział w zajęciach (bądź opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich).
  2. W przypadku pozostałych podmiotów Umowa-Zgłoszenie musi być podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu firmy zgłaszającej.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja Umowy-Zgłoszenia wraz z akceptacją "Ogólnych warunków uczestnictwa" o ile Organizator Szkolenia nie zaznaczył inaczej.
 5. Akceptacja Umowy-Zgłoszenia potwierdza akceptację "Ogólnych warunków uczestnictwa" w tym przyjęcie warunków organizacyjnych i finansowych realizacji usługi oraz upoważnia Organizatora Szkolenia do wystawienia faktury VAT.
 6. Po akceptacji Umowy-Zgłoszenia przez Osobę Zgłaszającą, Osoba Zgłaszająca winna uiścić opłatę za szkolenie zgodnie z treścią Umowy-Zgłoszenia.
 7. W przypadku braku opłacenia wskazanej kwoty na Umowie-Zgłoszeniu we wskazanym terminie Osoba Zgłaszająca zostanie wypisana ze szkolenia.
 8. Po opłaceniu Osoba Zgłaszająca otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie opłacenia szkolenia oraz instrukcję jego rozpoczęcia.

§2. Warunki płatności

 1. Należność za uczestnictwo w zajęciach powinna być uregulowana na podstawie niniejszych Ogólnych warunków uczestnictwa. Kwota, terminy oraz dane płatności znajdują się na Umowie-Zgłoszeniu przesłanej do Osoby Zgłaszającej przez Organizatora Szkolenia.
 2. W przypadku finansowania ze środków własnych ogólne warunki płatności są następujące:
  1. Osoby fizyczne w przypadku wyboru płatności jednorazowej zobowiązane są do opłacenia szkolenia w terminie wskazanym na Umowie-Zgłoszeniu.
  2. Osoby fizyczne w przypadku wyboru płatności na etapy zobowiązane są do opłacenia szkolenia w terminie wskazanym na Umowie-Zgłoszeniu. Dostęp do treści jest ograniczony tylko do opłaconych przez uczestnika etapów. Kolejne treści będą odblokowywane po opłaceniu kolejnych etapów.
  3. Pozostałe podmioty zobowiązane są do wniesienia opłaty w kwocie 100% ceny zajęć, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora Szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia. Opłaty należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT
 3. W przypadku korzystania przez uczestnika z finansowania przez Instytucję Finansującą warunki płatności są następujące:
  1. Organizator Szkolenia umożliwia dostęp do szkolenia po opłaceniu szkolenia przez Instytucję Finansującą na podstawie faktury proforma.
  2. W przypadku chęci rozpoczęcia szkolenia przed wypłaceniem środków od Instytucji Finansującej Osoba Zgłaszająca może opłacić szkolenie z własnych środków zgodnie z §2.2. Po otrzymaniu przez Organizatora Szkolenia środków od Instytucji Finansującej Organizator Szkolenia zwróci środki wpłacone przez Osobę Zgłaszającą na ten sam numer rachunku, z którego wpłynęły.

§3. Przebieg szkolenia

 1. Uczestnik uzyskuje możliwość do wystartowania szkolenia w dowolnym momencie po jego uprzednim opłaceniu, jednak nie później niż 90 dni od daty opłacenia szkolenia. Po tym terminie szkolenie zostanie wystartowane automatycznie.
 2. Po wystartowaniu szkolenia wygenerowany zostanie jego terminarz podzielony na 34 moduły.
 3. Moduły posiadają zadania domowe, które uczestnik winien wysłać do sprawdzenia i oceny przez trenerów.
 4. Warunki wysyłania zadań są takie jak następuje:
  1. Przed terminem zadania można podesłać je do sprawdzenia nieograniczoną liczbę razy.
  2. W przypadku upłynięcia terminu realizacji zadania można je wysłać do sprawdzenia jeden raz o ile nie było wcześniejszych prób.
 5. Podczas trwania szkolenia uczestnik ma możliwość skorzystania z 30 dni urlopu. Skorzystanie z urlopu powoduje przesunięcie wszystkich modułów następujących od aktualnej daty o wskazaną liczbę dni.
 6. Uczestnik Szkolenia ma możliwość dokupienia dodatkowych dni urlopu w cenie 33 zł brutto za dzień.
 7. Szkolenie uznaje się za zakończone najpóźniej po 3 miesiącach od daty ostatniego modułu. W takim przypadku:
  1. Uczestnik Szkolenia traci możliwość wysyłania zadań do sprawdzenia
  2. zostaje deaktywowany dostęp do komunikatora używanego podczas szkolenia
  3. zostaje wystawiony certyfikat szkolenia, jeśli Uczestnik Szkolenia uzyskał co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów
  4. Uczestnik Szkolenia zostaje poinformowany drogą mailową o zakończeniu
 8. Uczestnik Szkolenia zachowuje bezterminowy dostęp do platformy oraz materiałów szkoleniowych.

§4. Rezygnacja

 1. Po przesłaniu Umowy-Zgłoszenia Osoba Zgłaszająca może zrezygnować z uczestnictwa zgodnie z następującymi warunkami:
  1. W przypadku rezygnacji w przed wystartowaniem szkolenia zwrócone zostanie 100% wpłaconej kwoty.
  2. W przypadku rezygnacji po wystartowaniu szkolenia Organizator Szkolenia zobowiązuje się do zwrócenia proporcjonalnej części kosztów zajęć obliczanego według wzoru (liczba zajęć nierozpoczętych / całkowita liczba zajęć) * cena zajęć
 2. Na wniosek Osoby Zgłaszającej Organizator Szkolenia zwróci wpłaconą kwotę wynikającą z punktu 1. na wskazany przez Osobę Zgłaszającą rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji zwrotu pieniędzy od Osoby Zgłaszającej.

§5. Uwagi organizacyjne

 1. Podpisując Umowę-Zgłoszenie Osoba Zgłaszająca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w Umowie-Zgłoszeniu danych osobowych przez Organizatora Szkolenia zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26.06.2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z pózn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją usługi. W przypadku wskazania na Umowie-Zgłoszeniu danych osobowych uczestników zajęć innych niż Osoba Zgłaszająca, Osoba Zgłaszająca zobowiązuje się do uzyskania zgody tych uczestników na umieszczenie i przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora Szkolenia w zakresie wskazanym powyżej.
 2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją szkoleń wskazanych w Umowie-Zgłoszeniu w przypadku Osób Zgłaszających niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa polskiego rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora Szkolenia.
 3. Podpisując Umowę-Zgłoszenie Osoba Zgłaszająca wyraża zgodę na wykorzystanie utworów powstałych podczas szkolenia na cele marketingowe przez Organizatora Szkolenia.