Ogólne warunki uczestnictwa

Definicje

 1. Organizator Szkolenia – jednostka ogranizująca szkolenie
 2. Osoba Zgłaszająca – osoba wymieniona w umowie- zgłoszeniu
 3. Instytucja Finansująca – instutucja która odpowiedzialna jest za finansowanie szkolenia dla Osoby Zgłaszającej

§1. Zgłoszenie

 1. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Organizatora Szkolenia rozumie się przez przesłanie zgłoszenia korzystając z formularza na stronie https://bootcamp.javastart.pl
 2. Organizator szkolenia przesyła do Osoby zgłaszającej umowę- zgłoszenie. W razie potrzeby Organizator szkolenia kontaktuje się z Osobą zgłaszającą w celu uzyskania danych niezbędnych do sporządzenia umowy- zgłoszenia.
 3. Osoba zgłaszająca winna wydrukować i podpisać umowę- zgłoszenie na zajęcia otrzymaną pocztą elektroniczną.
  1. W przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, umowa- zgłoszenie musi być podpisana własnoręcznie przez osobę, która zamierza wziąć udział w zajęciach (bądź opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich).
  2. W przypadku pozostałych podmiotów umowa- zgłoszenie musi być podpisana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu firmy zgłaszającej.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przesłanie prawidłowo wypełnionej umowy- zgłoszenia wraz z akceptacją "Ogólnych warunków uczestnictwa” o ile Organizator Szkolenia nie zaznaczył inaczej w formie skanu lub zdjęcia pocztą elektroniczną do Organizatora Szkolenia, lub podpisania ww. dokumentów w siedzibie Organizatora Szkolenia
 5. Własnoręczny podpis na umowie- zgłoszeniu potwierdza akceptację "Ogólnych warunków uczestnictwa" w tym przyjęcie warunków organizacyjnych i finansowych realizacji usługi oraz upoważnia Organizatora Szkolenia do wystawienia faktury VAT.
 6. Po przesłaniu Umowy- zgłoszenia przez Osobę Zgłaszającą, Organizator Szkolenia prześle do Osoby Zgłaszającej za pośrednictwem poczty email informacje o możliwych sposobach płatności i możliwości wpłacenia zadatku, który staje się gwarancją uczestnictwa w szkoleniu.
 7. W przypadku braku wpłaty zadatku w terminie 7 dni od wysłania wiadomości do Osoby Zgłaszającej, Osoba Zgłaszająca zostanie wypisana ze szkolenia.
 8. Przed rozpoczęciem zajęć Osoba Zgłaszająca otrzyma telefonicznie lub pocztą elektroniczną potwierdzenie realizacji zajęć w umówionym terminie.

§2. Warunki płatności

 1. Należność za uczestnictwo w zajęciach powinna być uregulowana na podstawie niniejszych Ogólnych warunków uczestnictwa. Kwota, terminy oraz dane płatności znajdują się na umowie-zgłoszeniu przesłanej do Osoby Zgłaszającej przez Organizatora Szkolenia.
 2. W przypadku finansowania ze środków własnych ogólne warunki płatności są następujące:
  1. Osoby fizyczne zobowiązane są do opłacenia szkolenia w terminie wskazanym na Umowie-zgłoszeniu. W zależności od daty rozpoczęcia szkolenia płatność może zostać podzielona na dwie części: zadatek oraz pozostałą część płatności. O ile nie ustalono inaczej z Organizatorem Szkolenia, obowiązują terminy terminy płatności zadatku oraz pozostałej kwoty wskazane na Umowie-zgłoszeniu.
  2. Pozostałe podmioty zobowiązane są do wniesienia opłaty w kwocie 100% ceny zajęć, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora Szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia. Opłaty należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT
 3. W przypadku korzystania przez uczestnika z finansowania przez Instytucję Finansującą warunki płatności są następujące. Osoba Zgłaszająca zobowiązana jest do opłacenia szkolenia z własnych środków zgodnie z §2.2. Po otrzymaniu przez Organizatora Szkolenia środków od Instytucji Finansującej, Organizator Szkolenia zwróci środki wpłacone przez Osobę Zgłaszającą na ten sam numer rachunku z którego wpłynęły.
 4. W przypadku, gdy zajęcia organizowane przez Organizatora Szkolenia nie odbędą się w zaplanowanym terminie lub w przypadku braku miejsc w danym terminie, kwoty wpłacone na poczet zajęć, określone w powyższym punkcie 2. Organizator Szkolenia zaliczy na poczet udziału w innych zajęciach organizowanych przez Organizatora Szkolenia, ustalonych z Osobą Zgłaszającą lub na wniosek Osoby Zgłaszającej Organizator Szkolenia zwróci 100% wpłaconej kwoty na wskazany przez Osobę Zgłaszającą rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji zwrotu pieniędzy od Osoby Zgłaszającej.

§3. Rezygnacja

 1. Po przesłaniu Umowy- zgłoszenia Osoba Zgłaszająca może zrezygnować z uczestnictwa w wybranych zajęciach zgodnie z następującymi warunkami:
  1. W przypadku rezygnacji w czasie nie krótszym niż 30 dni przed pierwszym dniem zajęć wynikającym z terminarza zawartego w umowie-zgłoszeniu Osobie Zgłaszającej zostanie zwrócone 100% wpłaconych środków.
  2. W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 30 dni i jednocześnie dłuższym niż 15 dni przed pierwszym dniem zajęć wynikającym z terminarza zawartego w umowie-zgłoszeniu Osobie Zgłaszającej zostanie zwrócona wpłacona kwota pomniejszona o wysokość zadatku.
  3. W przypadku okresu krótszego niż 15 dni przed pierwszym dniem zajęć wynikającym z terminarza zawartego w umowie-zgłoszeniu Organizator Szkolenia nie przewiduje możliwości rezygnacji z uczestnictwa w wybranych zajęciach.
  4. Na wniosek Osoby Zgłaszającej Organizator Szkolenia zwróci wpłaconą kwotę wynikającą z punktu 1. na wskazany przez Osobę Zgłaszającą rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji zwrotu pieniędzy od Osoby Zgłaszającej.
 2. W przypadku nieobecności Osoby Zgłaszającej na którychkolwiek zajęciach w ramach szkolenia, Organizator Szkolenia zalicza kwotę wpłaconą przez Osobę Zgłaszającą tytułem opłaty manipulacyjnej, a Osobie Zgłaszającej nie przysługuje z tego tytułu prawo uczestniczenia w innych zajęciach prowadzonych przez Organizatora Szkolenia, ani też prawo żądania zwrotu wpłaconej kwoty. W przypadku nieobecności na zajęciach Organizator Szkolenia wraz z Osobą Zgłaszającą mogą ustalić inną formę edukacji, która pozwoli nadrobić zaległy materiał szkolenia.
 3. W przypadku, gdy zajęcia nie mogą odbyć się z powodów organizacyjnych lub technicznych w siedzibie Organizatora Szkolenia, Organizator Szkolenia zobowiązany jest do ustalenia dogodnego dla Osoby Zgłaszającej alternatywnego terminu zajęć lub zwrócenia proporcjonalnej części kosztów zajęć obliczanego według wzoru (liczba utraconych godzin zajęć / całkowita liczba godzin szkolenia) * cena zajęć.

§4. Uwagi organizacyjne

 1. W ramach opłaty za zajęcia odbywające się w ośrodku Organizatora Szkolenia każdy uczestnik ma zagwarantowane:
  • dedykowane stanowisko szkoleniowe
  • odpowiednie materiały szkoleniowe (o ile szczegółowe warunki zajęć nie stanowią inaczej)
  • kawę, herbatę i wodę w trakcie przerw
  • świadectwo uczestnictwa w zajęciach
 2. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy zajęć.
 3. Organizator Szkolenia może odwołać szkolenie lub odmówić jego przeprowadzenia, w szczególności, gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania zajęć Organizator Szkolenia poinformuje Osoby Zgłaszające w najkrótszym możliwym terminie.
 4. Organizator Szkolenia zastrzega możliwość zmiany terminu poszczególnych zajęć w ramach szkolenia po jego ustaleniu ze wszystkimi uczestnikami szkolenia.
 5. Podpisując Kartę Zgłoszenia Osoba Zgłaszająca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w umowie- zgłoszeniu danych osobowych przez Organizatora Szkolenia zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26.06.2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją usługi. W przypadku wskazania na umowie- zgłoszeniu danych osobowych uczestników zajęć innych niż Osoba Zgłaszająca, Osoba Zgłaszająca zobowiązuje się do uzyskania zgody tych uczestników na umieszczenie i przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora Szkolenia w zakresie wskazanym powyżej.
 6. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją szkoleń wskazanych w Umowie- zgłoszeniu w przypadku Osób Zgłaszających nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa polskiego rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora Szkolenia.